Hoens & Souren Advocaten

Jaarrekening en verkorte publicatietermijn

Europese richtlijn en implementatie

De Europese richtlijn 2013/334/EU  is door Nederland met ingang van 1 november 2015 geïmplementeerd in de zogeheten ‘Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening’.

De achtergrond van de richtlijn en implementatie daarvan in de Nederlandse wet is het moderniseren en eenvoudiger maken van de jaarrekening. Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd.

In het onderstaande zal één van deze wijzigingen ter voorbeeld worden besproken.

Nederlandse wet en wijziging

In Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt het rechtspersonenrecht geregeld. In Titel 9 Jaarrekening en Jaarverslag is onder Afdeling 10 artikel 394 opgenomen.

Hierin staan de openbaarmakingsverplichtingen voor rechtspersonen opgesomd.

In artikel 2:394 lid 3 staat: “Uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar moet de rechtspersoon de jaarrekening op de in lid 1 voorgeschreven wijze openbaar worden gemaakt”.

Met de nieuw ingevoerde Uitvoeringswet is ‘dertien maanden’ vervangen door ‘twaalf maanden’. De publicatietermijn voor de jaarrekening is met een maand verkort. Tot 1 januari jongstleden was de publicatietermijn dertien maanden, vanaf 1 januari 2016 geldt de nieuwe, verkorte publicatietermijn van twaalf maanden.

Ik hoor u denken: “wat maakt die ene maand verkorting van de publicatietermijn nu uit”? Het antwoord is: nogal wat.

De consequentie van het te laat publiceren van de jaarrekening is opgenomen in artikel 2:248 Burgerlijk Wetboek. In lid 1 staat het volgende: “In geval van faillissement van de vennootschap is iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de schulden voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan, indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.” Lid 2 van voornoemd artikel stelt: “Indien het bestuur niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de artikelen 10 of 394, heeft het zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. (…) Een onbelangrijk verzuim wordt niet in aanmerking genomen”.

Dit houdt in dat u, met inachtneming van de nieuwe regels (die per 1 januari 2016 werking hebben gekregen voor boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2016) een maand korter de tijd hebt om uw jaarrekening te publiceren. Het wel of niet in acht nemen van deze termijn kan, zo leert artikel 2:248 BW ons, het verschil betekenen  tussen wel of geen aansprakelijkheid voor u als bestuurder in geval van faillissement. Gelet op de laatste zin van artikel 2:394 lid 2, kunt u zich als bestuurder disculperen indien het om een ‘onbelangrijk verzuim’ gaat.

Mijn advies is het hier niet op aan te laten komen, maar om al in een vroeg stadium advies in te winnen.

Hoens & Souren Advocaten is met 30 jaar ervaring  hét kantoor in de regio om u hierover te adviseren. Heeft u vragen over de verkorte publicatietermijn? Neem dan contact op.

Lees meer artikelen