De WAB en de nieuwe horeca-CAO

30 December 2019

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Vanaf 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in. De WAB moet onder meer de kloof verkleinen tussen ‘vast’ en ‘flex’. De WAB heeft grote consequenties voor de horeca, met relatief veel flexwerkers. Op 23 december 2019 zijn KHN, CNV Vakmensen en FNV Horeca definitief een nieuwe CAO voor de horeca overeengekomen. De nieuwe horeca-CAO gaat in per 1 januari 2020 en loopt tot en met 31 december 2020. De nieuwe CAO zorgt onder meer voor een ‘op maat’ gemaakte WAB.

WAB, CAO en de horecaondernemer

Het belangrijkste is, dat u als ondernemer op de hoogte bent van de komende veranderingen en op tijd maatregelen neemt. In deze blog vatten wij kort samen wat de WAB betekent, de impact van de WAB op de horeca en enkele bepalingen uit de nieuwe CAO die afwijken van de WAB.

WAB in vogelvlucht

De belangrijkste wijzigingen zijn kort samengevat in de volgende zes onderwerpen:

  • Oproepkrachten

Er komt een oproeptermijn (en opzegtermijn) van 4 dagen. Indien deze minder dan vier dagen is, is de werknemer niet verplicht om te komen werken. De oproeping moet schriftelijk of elektronisch geschieden. Een oproeptermijn van 4 dagen brengt natuurlijk zekerheid voor oproepkrachten, maar maakt de planning voor werkgevers complex. Bijvoorbeeld als een horecaondernemer een dag van tevoren veel reserveringen binnen krijgt is flexibiliteit juist belangrijk.

Tevens geldt dat een oproepkracht na een periode van 12 maanden een vast contract aangeboden moet krijgen. Het vaste aantal uren worden vastgesteld op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren van afgelopen 12 maanden. Dit betekent, dat horecaondernemers ten eerste goed moeten vastleggen wanneer de termijn aanvangt en eindigt en ten tweede tijdig moeten beslissen of zij de betreffende oproepkracht een vast contract willen aanbieden.

  • Nieuwe indeling WW-premie

Na invoering van de WAB zal de hoogte van de WW-premie niet meer afhankelijk zijn van de sector waarin het bedrijf actief is, maar komt er één landelijke WW-premieregeling voor alle werkgevers: de WW-premie voor werknemers met een vast contract wordt lager dan voor werknemers met een tijdelijk of flexibel contract. De wijziging in de belasting van de WW-premie maakt het voor horecaondernemers minder aantrekkelijk om oproepkrachten aan te nemen, terwijl de vraag naar oproepkrachten in de horecabranche altijd hoog is.

  • Verruiming ketenregeling

De werkgever mag maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbieden in een periode van maximaal twee jaar. Met de invoering van WAB wordt de termijn van twee jaar (weer) verruimd naar drie jaar. Daarnaast mag er maximaal zes maanden tussen elke contract zitten.

  • Cumulatiegrond

De WAB biedt een nieuwe ontslaggrond: de cumulatiegrond. Ontslag wordt ook mogelijk wanneer omstandigheden uit de verschillende ontslaggronden die via de kantonrechter lopen samen een redelijke grond voor ontslag opleveren. Dit is een versoepeling van het ontslagrecht.

  • Transitievergoeding vanaf de eerste werkdag

Transitievergoeding wordt verruimd naar werknemers die minder dan twee jaar in dienst te zijn. De werknemers krijgen vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding, inclusief de proeftijd.

  • Dezelfde arbeidsvoorwaarden voor payrollmedewerkers

Payrollers krijgen dezelfde rechtspositie en primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als medewerkers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Het pensioen valt hier buiten.

De nieuwe horeca-CAO

De WAB biedt de mogelijkheid om op sommige punten af te wijken bij CAO. Binnen de nieuwe CAO is getracht om de bepalingen van de WAB meer op maat te maken voor de horecabranche Daartoe zijn onder meer de volgende bepalingen opgenomen in de CAO, die afwijken van de WAB.

  • Oproeptermijn wordt 24 uur

De oproeptermijn van 4 dagen in de WAB is in de (nieuwe) CAO verkort naar 24 uur. Hierdoor behouden de werkgevers de nodige flexibiliteit.

  • Uitzondering op WW-premie

De horeca-CAO bepaalt dat: (1) Werknemers onder 21 jaar en die maximaal 12 uur per week werken en (2) werknemers die een beroepspraktijkopleiding (BBL) volgen, niet vallen onder de nieuwe hoge WW-premie. Op deze manier kan een werkgever nog steeds gebruik maken van oproepkrachten zonder dat dit meer kosten met zich mee brengt.

  • Ketenregeling voor seizoenskrachten

Binnen de WAB geldt dat een periode van maximaal zes maanden mag zitten tussen arbeidscontracten van bepaalde tijd. Hiervan mag in de CAO worden afgeweken. Binnen de horeca wordt vaak gebruik gemaakt van seizoenskrachten. Voor deze groep seizoenskrachten geldt dat er in de CAO is bepaald dat de termijn niet zes maanden is, maar drie maanden.

Wilt u meer weten wat de WAB of nieuwe horeca-CAO voor uw onderneming gaat betekenen?

De advocaat die de zaak kent

De sector Hotels en Hospitality van Hoens & Souren Advocaten heeft jarenlange ervaring in de horeca en het horecarecht. Neem contact op met Ernst Jan van de Velde.