Accountant en aansprakelijkheid: belang opdrachtbevestiging

Door :

23 september 2022

Is een accountants- en advieskantoor tekortgeschoten in de uitvoering van haar werkzaamheden dan wel heeft zij haar zorgplicht geschonden rondom de verkoop van een aantal tankstations? Over deze vraag diende de rechtbank Overijssel [1] zich te buigen deze zomer.

Opdracht

Een acountantskantoor met een doorlopende samenstellingsopdracht krijgt het verzoek om – in het kader van een overname van drie tankstations – een overnamebalans op te stellen, op basis van de door de klant verstrekte gegevens. Zo gezegd, zo gedaan.

Foutje, bedankt

Later blijken de posten debiteuren en voorraad in de balans onjuist te zijn, waardoor het saldo van het eigen vermogen lager uitvalt. De overnemende partij is not amused en doet een beroep op een in de overnameovereenkomst opgestelde garantiebepaling ten aanzien van het eigen vermogen. In een gerechtelijke procedure wordt de klant veroordeeld tot betaling van het verschil. In hoger beroep wordt de zaak geschikt.

Klant spreekt accountantskantoor aan

De klant stelt dat het accountantskantoor onzorgvuldig heeft gehandeld, althans dat hij zijn zorgplicht heeft geschonden, en dat hij aansprakelijk is voor de door hem geleden schade. Het accountantskantoor heeft tijdens het verkooptraject geadviseerd en is volgens de klant tekortgeschoten in de uitvoering van zijn werkzaamheden. In deze zelfde procedure vordert het accountantskantoor betaling van zijn facturen voor de verrichtte dienstverlening.

Tekortkoming of zorgplicht geschonden?

De rechtbank overweegt dat het in beginsel niet de taak van de accountant was om de verstrekte gegevens te controleren. Er is immers geen beoordelingsopdracht verstrekt, maar slechts een samenstellingsopdracht. Hierbij geldt dat in beginsel mag worden afgegaan op de juistheid van de aangeleverde gegevens, tenzij aanleiding bestond om hier aan te twijfelen. Dat was niet het geval. De rechtbank komt tot het oordeel dat geen sprake was van een tekortkoming of schending van de zorgplicht.

Betaling facturen

De klant wordt vervolgens veroordeeld tot betaling van de openstaande facturen van het accountantskantoor.

Opdrachtbevestiging

Wat in deze zaak een belangrijke rol heeft gespeeld is dat in de opdrachtbevestiging en in de algemene voorwaarden duidelijk is bepaald dat de samenstellingsopdracht een beperkte opdracht is en dat deze geen controle- of beoordelingsopdracht omvat, dat de klant instaat voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door de klant ter beschikking gestelde gegevens, ook als deze van derden afkomstig is. Verder is overeengekomen dat de algemene voorwaarden ook van toepassing zijn op latere overeenkomsten tussen partijen.

Mede op basis hiervan komt de rechter tot het oordeel dat er dus geen controle- of beoordelingsopdracht was verstrekt aan het accountantskantoor.

Over het algemeen zijn dit soort bepalingen “standaard” opgenomen in de algemene voorwaarden en/of in opdrachtbevestigingen. Toch is het goed om te controleren of in de opdrachtbevestiging zelf de opdracht duidelijk is afgebakend. Wat valt onder de opdracht en wat niet? Zo kan er geen onduidelijkheid bestaan over de omvang van de verstrekte opdracht.

Uw opdrachtbevestiging en/of algemene voorwaarden na laten kijken door een advocaat? Neem dan contact op met Nickey van Collem.

[1] ECLI:NL:RBOVE:2022:2550

Gerelateerde blogs