In de problemen door de coronacrisis? Zorg voor je financiële mise en place!

7 oktober 2020

2020 is een annus horribilis voor de horeca. De gevolgen van de coronacrisis raken de sector keihard. Het aantal horeca-faillissementen lijkt nog achter te blijven bij de verwachtingen, maar daar zullen de steunmaatregelen van de overheid en de huidige cashflow uit de zomermaanden mede debet aan zijn. Een zware winterperiode is helaas wel de verwachting. Grote financiële druk heeft grote gevolgen voor de onderneming en ondernemer (en zijn gezin).

Maar ook hiervoor geldt dat een goede voorbereiding essentieel is. Wellicht is het enigszins te vergelijken met de voorbereidingen van een complexe partij met alles erop en eraan, inclusief veeleisende gasten. Een succesvol einde begint bij een mise en place. Dat geldt dus ook voor ingewikkelde financiële en juridische situaties.

Voor elk probleem is een oplossing. Of deze gunstig is of niet, hangt af van de omstandigheden van het geval en de verwachtingen die in dit proces ontstaan. Een goede voorbereiding zorgt voor: meer tijd, meer mogelijkheden, betere resultaten.

De mise en place:

Allereerst: struisvogeltactieken zijn funest! Wees transparant over de financiële situatie. Je moet een helder en volledig beeld hebben van de financiële situatie. Dus het bijhouden van een gedegen administratie is van cruciaal belang. Je moet antwoord hebben op in ieder geval de volgende vragen:

  • Wat is de crediteurenstand?
  • Wat zijn de vooruitzichten (omzet, kosten)?
  • Zijn er rekening-courantschulden van de eigenaren (bestuurders) aan de onderneming?
  • Is er sprake van (persoonlijke) borgstellingen?
  • Is er financiering beschikbaar?
  • Wat zijn de duurovereenkomsten (bijvoorbeeld huur)?
  • Is het personeelbestand op orde?
  • Wie zijn de belangrijkste partners van de onderneming en hoe is de relatie met hen?
  • Is de onderneming in de kern levensvatbaar?

Als u al deze zaken op orde hebt, kunt u beginnen met het maken van vervolgstappen. Aan welke mogelijke trajecten kunt u denken?

Reorganisatie

Bij reorganisatie is kostenbesparing vaak het hoofddoel. Ook hiervoor is van belang dat u een goed actueel beeld hebt van de lasten en de baten. Onderdeel van reorganisatie is veelal inperking van het aantal arbeidsplaatsen. Indien geen natuurlijke afvloeiing mogelijk is, kan dit gepaard gaan met (gedwongen) ontslagen. Een ontslag kan een verplichte toestemming van het UWV inhouden; een goed plan van aanpak is hiervoor noodzakelijk alsmede professionele begeleiding. Ook kunnen lopende (duur)contracten mogelijk heronderhandeld worden (bijvoorbeeld huur).

Crediteurenakkoord

Een crediteurenakkoord kan een uitkomst bieden voor een te hoge schuldenlast. Dit akkoord is simpel gezegd een overeenkomst die tussen de onderneming en haar crediteuren wordt gesloten. Door middel van dit akkoord verzoekt de onderneming aan haar crediteuren om in te stemmen met de betaling van slechts een deel of percentage van de schuld tegen finale kwijting. Indien de crediteuren hiermee instemmen, is de onderneming in beginsel schuldenvrij ten aanzien van de crediteuren waarmee het akkoord is gesloten. Dit betekent dat door middel van dit akkoord een onderneming een groot deel van haar schulden kwijtgescholden krijgt, waardoor zij met een lage schuldenlast verder kan.

Het nadeel van een crediteurenakkoord is dat alle crediteuren ermee moeten instemmen. Indien niet alle crediteuren instemmen, gaat het akkoord in beginsel niet door. Slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen tegenstemmende crediteuren worden gebonden aan het akkoord.

De WHOA zal hier mogelijk een belangrijke toegevoegde waarde in gaan spelen, doordat daarbij een akkoord, mits voldaan aan de vereisten, gehomologeerd kan worden en daarmee bindend is, ook voor eventuele schuldeisers die niet hebben willen instemmen.

Doorstart

Ook een doorstart kan een optie zijn, met name als de onderneming in de kern levensvatbaar is en een voortzetting de keus is. Met een doorstart worden gezonde delen van een vennootschap ondergebracht of overgenomen in een nieuwe vennootschap.

Om tot een succesvolle doorstart te komen, dient u zich bewust te zijn van de voorbereiding die hieraan vooraf dient te gaan. Het is in ieder geval van groot belang dat de onderneming haar boekhouding op orde heeft. Daarnaast is het van belang dat de onderneming geld kan aantrekken van financiers en goede afspraken kan maken met de essentiële partners. Lees meer over de doorstart.

Beëindiging

Een oplossing kan zijn een beëindiging van de activiteiten. Indien de toekomstperspectieven geen uitkomst meer bieden, geen bedrijfsopvolging mogelijk is of dat de ondernemer niet meer verder wil.

Een beëindiging van de activiteiten is geen schande, maar een meer dan normale gang van zaken. Wel is ook hierin van groot belang dat u goed weet wat uw positie is en wat de gevolgen van de beëindiging zijn. Beëindiging kan bijvoorbeeld inhouden: verkoop, opheffing of een faillissement.

Kortom, volop mogelijkheden voor een nieuwe (her)start.

Ernst Jan van de Velde

Als voormalig hotelier richt Ernst Jan zich nu als advocaat op de horeca, hij is dan ook initiatiefnemer en drijvende kracht van de sectie Hotels & Hospitality binnen Hoens & Souren. Hiernaast heeft Ernst Jan veel ervaring in de afwikkeling van faillissementen. Neem contact op met Ernst Jan.

Dit artikel is geschreven voor Misset Horeca.