De NOW-regeling: vergeet uw verplichtingen niet

6 mei 2020

Getroffen horeca

De horeca wordt keihard getroffen door het Covid-19 virus. Bijna de hele bedrijfstak ligt sinds maart plat. Net op het moment dat na wintermaanden het seizoen weer zou beginnen. Wat uiteindelijk de gevolgen zijn voor de horeca is nog onzeker maar rooskleurig is deze niet.

Open per 1 juni

Thans heeft het kabinet besloten dat de horeca onder voorwaarden gedeeltelijk weer open gaat per 1 juni 2020 (waaronder terrassen en restaurants). Hotels zijn deels open gebleven (al is dat verschillend geweest per regio en omvang restricties). Gelukkig heeft de overheid ook voor de horeca steunmaatregelen getroffen, deze maatregelen zijn zeker niet zaligmakend doch bieden ondernemers hopelijk voldoende ademruimte om het tot betere tijden uit te houden. Aan deze maatregelen zitten natuurlijk wel voorwaarden verbonden, in deze blog richten wij ons dan ook op voorwaarden rond de NOW-regeling die goed in de gaten moeten worden gehouden.

NOW-regeling (korte uitleg)

Een zeer grote groep ondernemers heeft zich aangemeld voor de “Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid” (NOW). De NOW-regeling voorziet in tegemoetkoming van de loonkosten voor werkgevers tijdens de Corona-crisis tot in beginsel mei 2020. Werkgevers komen in aanmerking om gebruik te maken van de NOW-regeling wanneer sprake is van een omzetterugval van 20% of meer in drie aaneensluitende maanden tijdens de Corona-crisis. De subsidie wordt uitgekeerd als voorschot in maandelijkse termijnen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het omzetverlies en zal voor maximaal 90% van de loonkosten van de werknemers worden uitgekeerd. Daarbovenop komt een opslag van 30% voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld, pensioenpremies en verzekeringspremies.

Bijhouden administratie

De subsidie biedt noodzakelijke steun in lopende lasten, maar vergeet niet rekening te houden met de voorwaarden (en gevolgen) van toekenning van deze subsidie. De werkgever dient verantwoording af te leggen over de ontvangen subsidie, waarbij de mogelijkheid bestaat dat de administratie van de werkgever achteraf wordt gecontroleerd. Het is van belang dat reeds in een vroeg stadium wordt geadministreerd welke gevolgen wel en niet aan de Corona-crisis toe te rekenen zijn. Daarbij kan een te hoge schatting van de omzetdaling resulteren in een terugbetalingsverplichting.

Inspanningsverplichting en verbod op ontslagverzoek

Twee belangrijke verplichtingen voor werkgevers zijn de inspanningsverplichting van de werkgever om het loon van de werknemers volledig door te blijven betalen en dat de werkgever geen ontslagaanvragen indient bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Dit zijn natuurlijk voorwaarden die in het gedrang komen als de situatie (blijvend) verslechterd.

Boete bij niet-naleving voorwaarden

Indien de werkgever wel een verzoek indient voor een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen indient gedurende de subsidieperiode, dan loopt de werkgever het risico dat grote correctie wordt opgelegd (de hoogte van deze correctie zal van meerdere factoren afhankelijk zijn, waaronder het percentage van de loonsom waarvoor subsidie is verkregen. Bij de berekening wordt in ieder geval gerekend met 150% van de loonsom over de maanden dat subsidie is verkregen en de daarbij behorende toeslag van 30%).

Uitzondering beëindiging wederzijds goedvinden

Het beëindigen van een dienstverband met wederzijds goedvinden is daarentegen wel mogelijk naast de NOW-regeling. De werkgever heeft zich immers aan de verplichtingen van de NOW-regeling gehouden.

Zelfs wanneer de werkgever geen gebruik heeft gemaakt van de NOW-regeling wordt thans bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen door het UWV de NOW-regeling wel meegewogen. De werkgever dient aannemelijk te maken dat ook met een beroep op de NOW-regeling het ontslag niet heeft kunnen voorkomen.

Tweede fase van steunmaatregelen

Inmiddels is het kabinet bezig met de ontwikkeling van de tweede fase van de steunmaatregelen (na mei 2020). De verwachting is dat de NOW-regeling ook in de tweede fase een belangrijk rol zal blijven spelen. De minister lijkt wel voornemens om de voorwaarden aan te passen, waaronder het schrappen van de belangrijke boeteregeling. Belangrijke reden zou zijn dat door de duur van de crisis, ondernemingen ook na toepassing van de NOW-regeling gedwongen zullen zijn om verdere maatregelen te nemen, waaronder ontslagen. Daar tegenover staat wel dat andere voorwaarden zullen worden toegevoegd, zoals een verbod om dividend uit te keren worden en het afzien van bonussen voor directies. Wat de exacte voorwaarden zullen zijn in de tweede fase is nog even afwachten. Ook zal de politieke consensus niet zonder meer een gelopen race zijn.

Goed weten wat de opties zijn

Stel dat u toch (alsnog) wordt geconfronteerd met een naderende faillissementssituatie of alsnog werknemers moet ontslaan om te overleven. Het is dan absoluut aan te raden uw mogelijkheden zorgvuldig in kaart te brengen met een specialist en vervolgens de besloten route uit te voeren. Wij helpen u graag met een quick-scan en begeleiden in u lastige situaties.

De advocaat die de zaak kent

De Hotels en Hospitality sector van Hoens & Souren Advocaten heeft jarenlange ervaring in de horeca en het horecarecht. Bel, mail of app met Ernst Jan van de Velde of Lilian van der Harst.

Dit artikel is geschreven voor Misset Horeca