Voorkom faillissement met een liquidatieakkoord - WHOA

13 december 2020

Op 1 januari 2021 gaat de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in. Een belangrijke mogelijkheid binnen de WHOA is het liquidatieakkoord. Hierdoor kun je een bindend schuldeisersakkoord gebruiken om de onderneming te staken zonder met een restschuld (én/of persoonlijke aansprakelijkheid) achter te blijven.

Op 1 januari 2021 treedt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking. Na 1 januari is het mogelijk voor een schuldenaar om aan zijn schuldeisers een akkoord aan te bieden dat door de rechter verbindend kan worden verklaard. De praktijk dat een crediteur het akkoord kan dwarsbomen, is vanaf 1 januari 2021 verleden tijd.

De WHOA kent twee varianten:

  1. het voorkomen van (onnodige) faillissementen van levensvatbare ondernemingen door middel van een herstructurering met een schuldeisersakkoord;
  2. de volledige beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Het schuldeisersakkoord wordt dan een liquidatieakkoord.

Liquidatieakkoord

Het is interessant om een akkoord aan te bieden aan schuldeisers wanneer besloten is om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen omdat je de zaak correct wilt afronden. Dat betekent dat nog bestaande schuldeisers worden voldaan. Je wilt lopende afspraken, zoals bijvoorbeeld de huurovereenkomst goed kunnen afronden of je wilt een restschuld en nog belangrijker, een (eventueel) persoonlijke aansprakelijkheid voorkomen.

In een ideale situatie is er voldoende geld en tijd om de hiervoor genoemde zaken volledig af te ronden. Echter, de praktijk leert dat een situatie kan bestaan dat er niet meer voldoende middelen zijn om de schuldeisers te betalen. In dat geval kan de WHOA mogelijk uitkomst bieden. De WHOA houdt dan in dat een akkoord aan schuldeisers wordt aangeboden en door de rechter verbindend kan worden verklaard.

Dit betekent vrij vertaald dat schuldeisers gedwongen kunnen worden om het akkoord te accepteren. Ook kunnen bepaalde duurovereenkomsten binnen de WHOA worden opgezegd (arbeidscontracten niet).

De meerwaarde van de WHOA ten opzichte van de huidige situatie (een onderhands akkoord) is, dat instemming van alle schuldeisers niet vereist is en dat het akkoord algemeen verbindend kan worden verklaard. Kortom, de praktijk dat een vervelende crediteur het akkoord kan tegenhouden, is vanaf 1 januari 2021 verleden tijd.

Hoofdstappen liquidatieakkoord

De weg naar een uiteindelijke uitkering van schuldeisers binnen een liquidatieakkoord ziet er als volgt uit.

Toegang tot WHOA

De schuldenaar dient te verkeren in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan (dreigende insolventie).

Aanvrager

De aanvrager van het liquidatieakkoord is in de meeste gevallen de schuldenaar zelf.

Afkoelingsperiode

Het is mogelijk een afkoelingsperiode (termijn van ten hoogste 4 maanden) in te lasten, dit is een periode waarin de schuldeisers geen beslagen kunnen leggen of een faillissement van de schuldenaar kunnen afroepen.

Onderzoek naar schulden en baten

Wat kan er worden aangeboden? Belangrijk uitgangspunt is dat schuldeisers beter af moeten zijn dan zij zouden zijn in een faillissement.

Klassenverdeling

Alle schuldeisers worden in verschillende klassen ingedeeld. Klassenindeling gaat op basis van wettelijke bepaalde rangorde.

Informatie

Het akkoord dient voldoende informatie te bevatten die nodig is voor de stemgerechtigde schuldeisers om een oordeel te kunnen vormen over het akkoord.

Stemming

Als één klasse schuldeisers akkoord is (en ten minste twee derde vertegenwoordigen van het totale bedrag aan vorderingen in die klasse), dan kan het akkoord aan de rechtbank worden voorgelegd ter homologatie.

In beroep?

Na homologatie staat geen hoger beroep open, dus het akkoord kan direct worden uitgevoerd.

Uitvoering

Schuldeisers ontvangen een deel van hun vorderingen conform het liquidatieakkoord.

Andere aspecten

Kleine Mkb’ers moeten minimaal 20% van hun vordering krijgen, tenzij er zwaarwegende gronden zijn om hiervan af te wijken. Met toestemming van de rechtbank is het zelfs mogelijk om bepaalde duurovereenkomsten tussentijds op te zeggen (zoals een huurovereenkomst).

Wees goed voorbereid

Het liquidatieakkoord binnen de WHOA is op papier een interessante optie die voor waarschijnlijk veel ondernemers een uitkomst kan bieden in lastige situaties Een goede voorbereiding is de sleutel tot succes. Met de voorbereiding kan ook al voor de invoering van de wet, dus vanaf nu worden gestart.

Hierdoor is dus van belang dat:

– de administratie op orde is,
– er geen ‘lijken in de kast’ aangetroffen kunnen worden
– en snelheid wordt betracht.

Samen sterk

Met een goede voorbereiding komt goede begeleiding, de WHOA is geen eenvoudig traject, zal veel energie kosten en emoties opleveren bij de ondernemer. Daarom is een juiste begeleiding belangrijk. Een WHOA traject kent niet alleen juridisch vragen of financiële vragen, het is een combinatie.

Hoens & Souren Advocaten werkt samen met de Hermes-Advisory (financieel specialisten) en HorecaAdviesbureau.nl (landelijke dekking van horeca specialisten). Hermes-Advisory heeft de afgelopen tijd meer stappen in het WHOA traject kunnen automatiseren (rond de klassenindeling). Dit betekent minder tijd en minder kosten. Onze verwachting is dat het liquidatieakkoord voor de mkb-ondernemer een belangrijke mogelijkheid gaat worden om op een aanvaardbare wijze de onderneming te kunnen beëindigen.

Ernst Jan van de Velde

Mr. Ernst Jan van de Velde is advocaat bij Hoens & Souren Advocaten te Zoetermeer. Als voormalig hotelier richt hij zich nu als advocaat op de horeca, hij is dan ook initiatiefnemer en drijvende kracht van de sectie Hotels & Hospitality binnen Hoens & Souren. Hiernaast heeft Ernst Jan veel ervaring in de afwikkeling van faillissementen.

Dit artikel is geschreven voor en eerder gepubliceerd op Misset Horeca.