Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

30 mei 2022

Vanaf 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking.[1] Dit wetsvoorstel is ingediend als gevolg van de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Het doel van de richtlijn is arbeidsvoorwaarden te verbeteren door transparantere en beter voorspelbare werkgelegenheid te bevorderen en tegelijkertijd te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige wetgeving zijn:

  1. Studiekostenbeding: verplichte opleidingen dienen kosteloos te zijn voor werknemers.
  2. Werknemers krijgen het recht om de werkgever te verzoeken om een meer voorspelbaar arbeidspatroon.
  3. Een nevenwerkzaamhedenbeding mag alleen nog als er een objectieve rechtvaardigingsgrond voor is.
  4. Er komt een uitgebreidere informatieverstrekkingsplicht aan de werknemer.
  5. Werknemers met onvoorspelbaar werkpatroon kunnen een verzoek om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden doen binnen de wet flexibel werken.
  6. Verruiming opzegverbod artikel 7:670 BW

Gevolgen
Deze wetswijziging heeft gevolgen voor de arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers. Werkgevers krijgen een aantal nieuwe verplichtingen. Dit betreft een aanvulling op de arbeidsvoorwaarden die kenbaar moeten worden gemaakt bij het aangaan van de arbeidsrelatie. Dit geldt met name voor nieuwe werknemers, bestaande werknemers kunnen om ontbrekende informatie verzoeken. Bestaande modelarbeidsovereenkomsten zullen moeten worden aangepast, dat zal een eenmalige wijziging zijn. Studiekostenbedingen zijn in beginsel nietig , behalve als het om niet verplichte opleidingen gaat. Bedingen over nevenwerkzaamheden zullen moeten worden aangepast, een beding dat de werknemer zonder objectieve rechtvaardiging beperkt voor anderen arbeid te verrichten buiten de werktijd is nietig.

Afdwingbaar
Naleving van de wetswijziging is gewaarborgd omdat deze in rechte afdwingbaar is bij de kantonrechter in arbeidszaken.

Meer informatie?
Arbeidsrechtadvocaat Ernst Jan van de Velde schreef een paper over de wet, waarin hij dieper ingaat op de genoemde wijzigingen. Wilt u deze informatie vrijblijvend ontvangen of vraagt u zich af wat u als werkgever moet doen om te voldoen aan deze wetgeving? Neem dan telefonisch of per e-mail contact op met Ernst Jan van de Velde.

[1] De wet is nog in behandeling bij de Eerste Kamer

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35962_wet_implementatie_eu