Wet vaste huurcontracten: vaste huurcontracten weer de norm vanaf 2024

21 mei 2024

Verhuurders opgelet! Vanaf de zomer van 2024 komt er waarschijnlijk een einde aan het sluiten van tijdelijke huurcontracten. Het wetsvoorstel Wet vaste huurcontracten is op 14 november 2023 door de Eerste Kamer aangenomen. Dit voorstel maakt een einde aan de mogelijkheid voor verhuurders om algemene tijdelijke huurcontracten aan te bieden; vaste huurcontracten worden dus weer de norm. Sinds 2015 was het mogelijk om tijdelijke huurcontracten te sluiten op basis van de Wet doorstroming huurmarkt, maar de wetgever wil nu weer terug naar vaste contracten.

Afschaffing Tijdelijke Huurcontracten

De verwachting was dat de Wet doorstroming huurmarkt 2015 zou leiden tot een flexibelere huurmarkt en een groter aanbod. Dit bleek echter niet het gewenste effect te hebben. De wet leidde tot een negatief effect op de leefbaarheid in de buurt, verhoogde druk op huurders om vervangende huisvesting te vinden, rechtsonzekerheid en hogere huurprijzen.[1] Het doel van de Wet vaste huurcontracten is om huurders beter te beschermen door huurbescherming te versterken en de bestaanszekerheid te vergroten. Daarnaast streeft het wetsvoorstel naar verbetering van de sociale cohesie in wijken en buurten.

Uitzonderingen

Sommige doelgroepen hebben baat bij tijdelijke huurcontracten. Denk daarbij aan studenten, gehandicapten of ouderen. Vandaar dat deze uitzonderingen in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zijn opgenomen. Voor doelgroepen waarvoor tijdelijke huurcontracten nodig zijn, blijft tijdelijke huur in sommige situaties mogelijk. De groepen waarvoor de uitzondering geldt zijn:

  • Studenten
  • Huurders die vanwege dringende werkzaamheden of renovatie tijdelijk hun woonruimte moeten verlaten
  • Urgent woningzoekenden
  • Huurders met wie de verhuurder een tweede-kans-huurovereenkomst aangaat
  • Wezen en nabestaanden
  • Gescheiden ouders
  • Huurders die werken op de Waddeneilanden
  • Vergunninghouders (statushouders) die direct uit een COA-opvanglocatie komen en in afwachting zijn van definitieve huisvesting

Het blijft dus mogelijk om tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten voor de hierboven genoemde doelgroepen. In dat geval kunnen de huurovereenkomsten worden beëindigd als de huurder niet langer tot die specifieke doelgroep behoort.

Daarnaast blijft de mogelijkheid van tussenhuur (ook wel bekend als de ‘diplomatenclausule’) bestaan. Hierdoor is het toegestaan om woningen tijdelijk te verhuren wanneer deze niet permanent bewoond worden, bijvoorbeeld vanwege vakantie, werk of studie. Deze optie voor tussenhuur wordt verruimd, waardoor het eveneens mogelijk is om hiervan gebruik te maken bij samenwonen of om een woning beschikbaar te houden voor een familielid in de toekomst.

Ingangsdatum

De Wet vaste huurcontracten zal naar verwachting op 1 juli 2024 van kracht worden. Met de inwerkingtreding zal dit wetsvoorstel van toepassing zijn op alle nieuwe huurovereenkomsten.

Conclusie

Met de invoering van de Wet vaste huurcontracten worden huurcontracten voor onbepaalde tijd weer de norm voor particuliere verhuurders. Toch blijft het mogelijk om tijdelijke huurcontracten toe te passen voor specifieke doelgroepen.

Hebt u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Nickey van Collem via 079-3420250 of vancollem@hslaw.nl of stuur een e-mail naar Hessel Haan via haan@hslaw.nl.

[1] Ministerie van BZK, Evaluatie Wet doorstroming huurmarkt 2024, 17 mei 2021.