Wat te doen tegen de WHOA? – Informatie voor schuldeisers

Door :

5 januari 2021

Vanuit uw perspectief: de schuldeiser

Informatie over de Wet Homologatie Onderhands Akkoord wordt vaak geschreven vanuit het perspectief van de schuldenaar. Maar wist u dat, onder de WHOA:

  • niet alleen overeenkomsten waarvan beide partijen nog niet alle verplichtingen zijn nagekomen kunnen worden gewijzigd of beëindigd?
  • ook overeenkomsten waarvan alleen de schuldenaar zijn verplichtingen niet is nagekomen voor wijziging of beëindiging in aanmerking komen(!)?
  • in beginsel alle overeenkomsten eenzijdig kunnen worden gewijzigd of beëindigd, behalve de arbeidsovereenkomst?
  • de schuldenaar wordt beschermd tegen bepalingen die gevolgen verbinden aan het aanbieden van een akkoord?

Waar moet u als schuldeiser op letten?

Wordt u geconfronteerd met wijziging van een overeenkomst onder de WHOA, ga daar dan niet zomaar in mee. Stemt u niet in, dan moet de schuldenaar opzeggen, hetgeen u dan recht geeft op vergoeding van de schade die wordt geleden door die wijziging of beëindiging van de overeenkomst.

Nadeel is wel dat de vordering uit hoofde van schadevergoeding ook kan worden meegenomen in het akkoord.

Dwangakkoord: wat is ‘redelijk’?

De WHOA regelt niets over de inhoud van het aangeboden dwangakkoord. Als schuldeiser kunt u dus met allerhande voorstellen onder de WHOA worden geconfronteerd: hoe bepaalt u nu of u daarmee in zou moeten stemmen?

Het akkoord moet redelijk zijn om te worden goedgekeurd (gehomologeerd) door de rechtbank: maar wat is redelijk? Om als ‘redelijk’ te worden aangemerkt, moet u als schuldeiser in ieder geval ‘beter’ af zijn, dan ingeval de schuldenaar in staat van faillissement wordt verklaard.

Allereerst kunt u beoordelen of de klasse-indeling wel op de juiste manier heeft plaatsgehad: schuldeisers worden in verschillende klassen ingedeeld, als de rechten die zij bij een vereffening van het vermogen van de schuldenaar in faillissement hebben of de rechten die zij op basis van het akkoord aangeboden krijgen zodanig verschillend zijn dat van een vergelijkbare positie geen sprake is.

Daar kunnen dus best strategische overwegingen aan te grondslag liggen. Elke klasse kan een ander voorstel krijgen, met het risico dat de meerderheid de minderheid meesleept in een dwangakkoord. Dus, kent u de schuldeisers in uw eigen, of in een andere klasse, dan kunt u de uitkomst sturen.

Inhoud dwangakkoord

Een schuldeiser moet door de schuldenaar in staat worden gesteld te bepalen of het akkoordvoorstel onder de WHOA redelijk is. U moet daarvoor ten minste 8 dagen de tijd krijgen. Zorg er dus voor dat u een team op de achterhand hebt, dat u helpt bij die beoordeling.

Ter beoordeling van het akkoordvoorstel behoort de informatievoorziening vanuit de schuldenaar transparant zijn: u moet voldoende inzicht hebben gekregen om te kunnen bepalen of u beter af bent, dan ingeval van een faillissement van de schuldenaar.

Daartoe krijg u als het goed is inzicht in de reorganisatiewaarde van de onderneming onder de WHOA, in vergelijking met het liquidatiescenario in faillissement. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit een rapport van een deskundige dat bij het voorstel wordt verstrekt. Of uit de uitleg van de schuldenaar zelf.

Vertrouwt u de informatie niet, of ontbreekt die geheel, verzoek de rechtbank dan om een herstructureringsdeskundige te benoemen, op kosten van de schuldenaar.

Om een akkoordvoorstel goed te kunnen beoordelen, hoort een (insolventierecht)advocaat in uw team thuis.

Bent u concurrent schuldeiser?

Als concurrent schuldeiser, dat wil zeggen ‘gewone’ handelscrediteur zonder bijzondere afspraken, heeft u, ingeval de schuldenaar u een akkoordvoorstel doet onder de WHOA, recht op betaling van minimaal 20% van uw concurrente vordering.

Die 20% dient bovendien meer te zijn, dan waar u in geval van faillissement van de schuldenaar uitzicht op zou hebben.

Wordt dat niet aangeboden, of onvoldoende onderbouwd, dan is het voorstel – behoudens zwaarwegende omstandigheden – niet redelijk. De rechter kan dan worden verzocht om de homologatie van het akkoord te onthouden. Vergeet niet daar om te verzoeken, want de rechtbank doet dat niet ambtshalve.

Ook dient de nakoming van het akkoord gewaarborgd te zijn. Controleer of de nakoming van het akkoord wordt gegarandeerd – en door wie – en of daarvan enig bewijs wordt overgelegd, bijvoorbeeld doordat wordt aangetoond dat het bedrag, dat nodig is om het akkoordvoorstel gestand te doen, al apart is gehouden.

Ontvangt u een voorstel om in te stemmen met een akkoord onder de WHOA, raadpleeg dan een specialist om het voorstel te laten beoordelen.

Schuldeiser met zekerheidsrecht

Geldt de WHOA ook voor schuldeisers met een zekerheidsrecht, zoals een bank?

Jazeker. Daarvoor is zelfs een aparte regeling opgenomen in de wet, in artikel 374 lid 3 van de Faillissementswet.

Schuldeisers met een voorrang die voortvloeit uit pand of hypotheek als bedoeld in artikel 278, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek worden enkel voor het deel van hun vordering waarvoor de voorrang geldt in één of meer klassen van schuldeisers met een dergelijk voorrang ingedeeld, tenzij hierdoor geen verandering ontstaat in de verdeling van de waarde die met het akkoord wordt gerealiseerd.

Voor het overige deel van hun vordering worden deze schuldeisers ingedeeld in een klasse van schuldeisers zonder voorrang.

Bij de bepaling van het deel van de vordering waarvoor de voorrang tot zekerheid strekt, wordt uitgegaan van de waarde die naar verwachting in een faillissement volgens de wettelijke rangorde door deze schuldeiser op basis van zijn pand- of hypotheekrechten verkregen zou zijn.

Vragen?

Wordt u als schuldeiser geconfronteerd met de WHOA en heeft u vragen over lopende overeenkomsten met uw schuldenaar, een aangeboden dwangakkoord en wilt u deze laten beoordelen of twijfelt u over de juistheid van de informatie? Stel uw vraag aan Jesse Hartgring.

Deze informatie is eerder door Jesse Hartgring gepubliceerd op LinkedIn.