Stoppen of doorgaan met uw onderneming – wanneer en hoe?

Door :

1 maart 2021

Deze vraag spookt dag en nacht door uw hoofd
Uw onderneming staat al enige tijd nagenoeg stil als gevolg van de coronacrisis. Veel uitzicht op verbetering is er niet. Reserves zijn of raken op, banken doen moeilijker en uw suikeroom ziet er ook weinig brood meer in. Zomaar stoppen kan echter niet. Wacht u toch op het licht aan het einde van de tunnel? Wat kunt u doen? Wat zijn de risico’s

Steek niet uw (struisvogel)kop in het zand
Het lijkt een schot voor open doel, maar we horen te vaak ‘had ik maar…’. U steekt uw kop echter niet in het zand, immers was u dit stuk anders niet gaan lezen. Afhankelijk van het antwoord op de vraag of uw onderneming levensvatbaar is, liggen de volgende opties voor, die kort worden toegelicht.

A. Uw onderneming is onder normale omstandigheden levensvatbaar
Door corona is uw omzet gehalveerd of tot nul gedaald. U overleeft nu deels op één of meer steunmaatregelen van de overheid[1] en uw reserves. Als u toch wilt stoppen, pakt u één van de mogelijkheden onder B. Als u door wilt en nu actie wilt ondernemen, zijn er onder meer de volgende opties:

B. Uw onderneming was al niet meer levensvatbaar toen corona begon
Wat kunt u doen?:

 • Uw eigen faillissement aanvragen (onder andere voor):
  1. Rechtspersonen;
  2. Natuurlijke personen;
  3. Eenmanszaken;
  4. VOF’s.
 • Verzoek toelating Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP):
  1. Natuurlijke personen;
  2. Eenmanszaken;
  3. VOF’s.
 • Ontbinding van de vennootschap met vereffening:
  1. Rechtspersonen.
 • Ontbinding zonder vereffening, de turboliquidatie:
  1. Rechtspersonen.

WHOA – nieuw per 1 januari 2021
Binnen de WHOA is het mogelijk een crediteurenakkoord te bereiken dat door de rechter gehomologeerd (bevestigd) wordt. De schuldeisers zijn gebonden aan het akkoord. Het eerste WHOA-traject is inmiddels succesvol afgesloten.[2] Veel ondernemers zijn van deze nieuwe mogelijkheid nog niet op de hoogte.[3] Lees in onze gerelateerde blogs meer over de WHOA:

Beroep op huurkorting bij de verhuurder van commercieel onroerend goed
Na de voorzieningenrechters heeft nu ook de bodemrechter[7] geoordeeld dat onder omstandigheden de coronapijn tussen huurder en verhuurder verdeeld moet worden. Het komt erop neer dat met name huurders in de horeca een beroep kunnen doen op maximaal 50% huurkorting. Nu de toon is gezet door de bodemrechter, is het niet ondenkbaar dat ook huurders in een aan de horeca gerelateerde of andere branche een beroep kunnen doen op deze huurkorting. Lees daarover meer in de gerelateerde blog:

Corona bypass voor ondernemers
Realiseer een doorstart in zes stappen. Samen met Ellens & Lentze notariaat heeft Hoens & Souren Advocaten de ‘corona bypass voor ondernemers’ uitgedacht. U doorloopt gecontroleerd zes stappen om na corona weer verder te kunnen met ondernemen. Bekijk de aparte pagina met informatie.[9]

Faillissementsverzoek op eigen aanvraag
Als ondernemer hebt u zelf de verantwoordelijkheid om de schuldenlast te beperken. Op een gegeven moment kan het dus noodzakelijk zijn dat u uw faillissement aanvraagt bij de rechtbank. Wanneer u bestuurder bent van een onderneming moet u daarop extra alert zijn. Voor het onnodig laten oplopen van schulden van de vennootschap kunt u ook in privé aansprakelijk gesteld worden. Op dit moment worden er weinig faillissementen verzocht door schuldeisers. Rechters zijn daarnaast terughoudend om faillissementen uit te spreken ter voorkoming van het opdoeken van levensvatbare ondernemingen en het verloren laten gaan van werkgelegenheid. De  ‘Tijdelijke betalingsuitstelwet 2020’ geeft rechters de mogelijkheid om de behandeling van het faillissement aan te houden. Als het faillissement wordt uitgesproken, wordt er naast een rechter-commissaris een curator[10] benoemd, die de boedel zal beheren en vereffenen.

Verzoek toelating Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
Natuurlijke personen, die al dan niet een onderneming drijven via een eenmanszaak of als vennoot van een VOF, kunnen toelating tot de WSNP verzoeken. Daaraan voorafgaand dient het minnelijke traject via bijvoorbeeld de gemeente doorlopen te worden. Wanneer u bij de rechtbank een WSNP-verzoek hebt ingediend dat wordt opgevolgd door een faillissementsverzoek, dient de rechter éérst te beslissen ten aanzien van het WSNP-verzoek. Omdat het succesvol doorlopen van de WSNP tot gevolg heeft dat u met een ‘schone lei’ verder kunt, zijn er aan het WSNP-traject strikte voorwaarden verbonden. Zie daarover meer op de website van bureau WSNP[11] of kijk op de website van uw gemeente. Bent u éénmaal failliet verklaard, dan is omzetting van het faillissement in de WSNP onder omstandigheden mogelijk.

Ontbinding van de vennootschap met vereffening
Het komt er kort gezegd op neer dat u zelf uw B.V ‘opruimt’. Doorgaans wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt als de baten de schulden overtreffen. U verkoopt activa, beëindigt arbeidsovereenkomsten (via het UWV of een vaststellingsovereenkomst), zegt duurovereenkomsten op en rekent af met de belastingdienst. Op de website van de KvK[12] vindt u algemene informatie.

Ontbinding zonder vereffening: de turboliquidatie
De turboliquidatie is niet onomstreden. Niet omdat het niet mag, want het is een mogelijkheid die uit de wet voortvloeit, maar omdat er veel misbruik van wordt gemaakt.[13] In deze situatie vindt uitschrijving van de B.V. uit het handelsregister plaats via een verzoek bij de Kamer van Koophandel[14] zonder mededeling daarvan aan crediteuren. De wet rept niet over crediteuren: als er geen baten meer zijn, houdt de vennootschap op te bestaan. Maar wat zijn baten? De Kamer van Koophandel onderzoekt summierlijk of er geen baten zijn. Wanneer u op deze manier uw B.V. ontbindt en laat verdwijnen, kan een schuldeiser van mening zijn dat er wel degelijk baten zijn. De schuldeiser kan een verzoek indienen bij de rechtbank tot heropening van de vereffening met een mogelijk faillissement tot gevolg. De curator zal dan alsnog vereffenen. De turboliquidatie is in die zin vergelijkbaar met het faillissement. Met het verschil dat in het laatste geval de curator aan de bal is in het traject en op zoek zal gaan naar de beweerdelijke baten. En onderzoek zal doen naar onregelmatigheden. Onder omstandigheden kan de turboliquidatie echter een passende optie zijn.

Vragen? Wees geen struisvogel
Welke optie voor uw situatie het meest voor de hand ligt, is afhankelijk van een aantal specifieke omstandigheden die wij graag met u bespreken. Ook wanneer u een advies van een derde, bijvoorbeeld uw accountant of boekhouder, (samen met ons) tegen het licht wilt houden, denken wij graag met u mee. Bovendien zijn er nog andere mogelijkheden[15], zoals het onderhands crediteurenakkoord, de surseance van betaling of verkoop van uw onderneming[16], die mogelijk in uw situatie passen. Bel of mail met één van onze specialisten[17] en leg uw vraag voor.

Deze pagina is geactualiseerd op 22 september 2022.